منشور مشتری

مشتری حق دارد........

مشتری حق دارد از ما انتقاد کند.

مشتری حق دارد در مورد خدمات ما نظر خود را ابراز نماید.

مشتری حق دارد تا از نوع خدمات شرکت اطلاع داشته باشد.

مشتری حق  دارد از  کیفیت محصول اطلاعات دقیق داشته باشد.

مشتری حق دارد که از روند تعمیر دستگاه خود کاملا مطلع باشد.

مشتری حق دارد از شرایط نگهداری محصول آگاهی کامل داشته باشد.

مشتری حق دارد هر زمانی که بخواهد اطلاعات لازم را در مورد خدمات دریافت نماید.