ارسال انتقادات و پیشنهادات

نحوه ارسال نظر (انتقادات و پیشنهادات)

به سر شماره 50009151878021

توسط پیامک (SMS)

 

واحد / بخش

کلمه کلیدی

نحوه ارسال نظر

واحد مالی و فروش

قیمت

کلمه کلیدی متن نظر

 

مثال 1 : قیمت متن نظر

مثال 2 : خدمات متن نظر

ارسال

پرداخت

واحد خدمات و فنی

خدمات

فنی