مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-CX

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 119,000,000 ریال
قیمت نهایی: 119,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-D

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 127,000,000 ریال
قیمت نهایی: 127,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-D-CX

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-D-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 129,000,000 ریال
قیمت نهایی: 129,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری تیپیکال مدل GC-202-D3-T2

چرخ راسته دوز کامپیوتری تیپیکال مدل GC-202-D3-T2

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 159,000,000 ریال
قیمت نهایی: 159,000,000 ریال

چرخ تک سوزن تک قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-2

چرخ تک سوزن تک قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-2

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 100,000,000 ریال
قیمت نهایی: 100,000,000 ریال

چرخ دو سوزن دو قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-3

چرخ دو سوزن دو قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-3

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 105,000,000 ریال
قیمت نهایی: 105,000,000 ریال

چرخ سه سوزن سه قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-DD

چرخ سه سوزن سه قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-DD

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 160,000,000 ریال
قیمت نهایی: 160,000,000 ریال

چرخ سه سوزن سه قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-DPD

چرخ سه سوزن سه قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-DPD

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 170,000,000 ریال
قیمت نهایی: 170,000,000 ریال

چرخ سه سوزن سه قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-D

چرخ سه سوزن سه قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 140,000,000 ریال
قیمت نهایی: 140,000,000 ریال

چرخ دو سوزن دو قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-DP

چرخ دو سوزن دو قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-DP

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 150,000,000 ریال
قیمت نهایی: 150,000,000 ریال

چرخ دو سوزن دو قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-4AD

 چرخ دو سوزن دو قلاب تخت تیپیکال مدل GK-0056-4AD

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 115,000,000 ریال
قیمت نهایی: 115,000,000 ریال

چرخ بطر تیپیکال مدل GC-2603

 چرخ بطر تیپیکال مدل GC-2603

توع موتور:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ بطر زوار دوز تیپیکال مدل GC-2605

 چرخ بطر تیپیکال مدل GC-2605

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
توع موتور:
قیمت پایه: 193,000,000 ریال
قیمت نهایی: 193,000,000 ریال

چرخ هفت و هشت دو پایه گلدوزی تیپیکال مدل GG-5-1

 چرخ هفت و هشت دو پایه گلدوزی تیپیکال مدل GG-5-1

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 115,000,000 ریال
قیمت نهایی: 115,000,000 ریال

چرخ پس دوز رومیزی تیپیکال مدل GL-13101-8

 چرخ پس دوز رومیزی تیپیکال مدل GL-13101-8

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 37,000,000 ریال
قیمت نهایی: 37,000,000 ریال