مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز کامپیوتری تیپیکال مدل GC-6760-HD3

چرخ راسته دوز کامپیوتری تیپیکال مدل GC-6760-HD3

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 280,000,000 ریال
قیمت نهایی: 280,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری تیپیکال مدل GC-6730A-D3

چرخ راسته دوز کامپیوتری تیپیکال مدل GC-6730A-D3

ضخامت دوخت (میلیمتر):
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 190,000,000 ریال
قیمت نهایی: 190,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری تیپیکال مدل GC-6730B-D3

چرخ راسته دوز کامپیوتری تیپیکال مدل GC-6730B-D3

ضخامت دوخت (میلیمتر):
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 190,000,000 ریال
قیمت نهایی: 190,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6710-MD

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6710-MD

چرخ راسته دوز تیغ دار تیپیکال مدل GC-6717-MD

 چرخ راسته دوز تیغ دار تیپیکال مدل GC-6717-MD

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 120,000,000 ریال
قیمت نهایی: 120,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6170-D2

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6170-D2

چرخ راسته دوز تیغ دار تیپیکال مدل GC-6170

 چرخ راسته دوز تیغ دار تیپیکال مدل GC-6170

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 110,000,000 ریال
قیمت نهایی: 110,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6158-MD

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6158-MD

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 75,000,000 ریال
قیمت نهایی: 75,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6158-HD

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6158-HD

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 77,000,000 ریال
قیمت نهایی: 77,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6150-BD

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6150

ضخامت دوخت (میلیمتر):
شماره سوزن:
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 99,000,000 ریال
قیمت نهایی: 99,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-6-7-D

 چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-6-7-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 165,000,000 ریال
قیمت نهایی: 165,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6-28

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6-28

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-CX

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 119,000,000 ریال
قیمت نهایی: 119,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-D

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 127,000,000 ریال
قیمت نهایی: 127,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-D-CX

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-202-D-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 129,000,000 ریال
قیمت نهایی: 129,000,000 ریال